بخش ویژه بازگشت

برای تمامی عکاسان و علاقمندان عکاسی با محوریت پرهیز از اسراف

اسراف 
ضد اعتدال و میانه روی است و شامل همه كارهای نظری و عملی انسان می شود؛ خودباوری بیش از اندازه نسبت به توان خویش و دیگری، پرخوری، پرخوابی، پرحرفی، زیاده روی در بذل و بخـشش مال، خرج كردن مال در موارد بیهوده و حرام، خوردن مال حرام، خارج شدن از حد انسانیت و گناه كردن و گناهكار بودن، افراط در هر كاری...

مقررات تخصصی
۱- برگزار کننده توصیه می‫کند که آثار ارسالی مربوط به دو سال اخیر باشد. شایسته است آثاری که در جشنواره ها و مسابقات دیگر حائز رتبه شده و یا جایزه گرفته‫اند به این جشنواره ارسال نگردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۲- متقاضیان می توانند در سه  بخش ملی، ویژه و استانی شرکت نمایند، طبعا آثار ارسالی در هر سه بخش نمی‫تواند یکسان باشد.‬
۳- متقاضیان در بخش ویژه می توانند در هر بخش حداکثر ۷ اثر خود را با حجم حداقل ۲ و حداکثر  MB ۴ بطوریکه قابلیت چاپ در قطع ۱۰۰ در ۷۰ را داشته باشد با رعایت مقررات اعلام شده در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.

جوایز بخش ویژه 
یک برگزیده: تندیس، دیپلم  افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی