دبیران و هیأت داوران بازگشت

دبیران

محمدرضا علیزاده احمد آبادی 
دبیر جشنواره
مسعود زنده روح کرمانی 
دبیر تخصصی و هنری
فرزاد میرحسینی 
دبیر اجرایی

داوران

محمدمهدی رحیمیان
فرهاد سلیمانی
مجید ناگهی
مهدی جعفری
حمید صادقی